• नांवडॉ.सौ.एस.एस.लंगडापूरे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, जळकोट
  • Emailtahsildarjal@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-05-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

जळकोट

सेवा प्रवेश दिनांक

06-12-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, जळकोट  13-1-2012 पासून