• नांवश्री. जे.एस. केदारे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, संगायो, इगतपुरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1969

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

इगतपुरी

सेवा प्रवेश दिनांक

04-08-1997

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, संगायो, इगतपुरी  30-7-2009 पासून