• नांवश्रीमती आर.डी. सोनवणे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक, इगतपुरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

इगतपुरी

सेवा प्रवेश दिनांक

14-06-1977

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक, इगतपुरी  8-11-2012 पासून