• नांवश्री.के.आर. परदेशी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), अंधेरी
  • Emailpardeshikr@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-01-1969

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

अंधेरी

सेवा प्रवेश दिनांक

21-05-2010

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), अंधेरी  21-05-2010 पासून