• नांवश्री.धनंजय सावळकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), चेंबूर
  • Emaildr.adc75@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-02-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.व्ही.एस्सी.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-2009

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), चेंबूर  10-08-2009 पासून