• नांवश्री.जयराम पवार
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन ) ठाणे
  • Emailjairam.jai1@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1974

शैक्षणिक अहर्ता

B Sc (Agri)

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

28-11-2001

सध्याची पदस्थापना

उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन ) ठाणे  15-10-2013 पासून