• नांवश्री. के.आर.जोशी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार निवडणूक तहसील का.नाशिक
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-03-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1979

सध्याची पदस्थापना

 नायब तहसीलदार निवडणूक तहसील का.नाशिक  21-4-2011 पासून