• नांवश्री. यु. के. मोरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, गृह शाखा, जि.का. नाशिक
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

12-03-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, गृह शाखा, जि.का. नाशिक  9-6-2011 पासून