• नांवश्री.एस.एस. जोशी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना रजा राखीव मुख्य अधिकारी तथा नायब तहसीलदार, नगर पालिका प्रशासन, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

रजा राखीव मुख्य अधिकारी तथा नायब तहसीलदार, नगर पालिका प्रशासन, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे  ---10-2011 पासून