• नांवश्री.एस.के.काकडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार उस्मानाबाद
  • Emailtahsildarudg@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

उदगीर

सेवा प्रवेश दिनांक

29-11-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार उस्मानाबाद  01-03-2013 पासून