• नांवश्री.पी.एम. दगडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), गगनबावडा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1962

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

गगनबावडा

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), गगनबावडा  ---09-2011 पासून