• नांवश्री.सी.पी. किनारे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना सहा. करमणूक अधिकारी, रायगड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-01-1959

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-05-1981

सध्याची पदस्थापना

सहा. करमणूक अधिकारी, रायगड  पासून