• नांवश्रीमती.सुनिता आसवले (मुंडे)
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), करवीर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-06-1978

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

करवीर

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2007

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), करवीर  09-11-2009 पासून