• नांवश्री.डी.बी. राउत
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), माढा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1959

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

माढा

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), माढा 06-07-2011 पासून