• नांवश्री.व्ही.टी. जमादार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, बार्शी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-03-1963

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

बार्शी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, बार्शी  ---03-2010 पासून