• नांवश्री.विक्रम देशमुख
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार अहमदपूर
  • Emailtahsildarcha@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-07-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

चाकूर

सेवा प्रवेश दिनांक

17-08-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार अहमदपूर  01-03-2013 पासून