• नांवश्री.अमित तानाजी शेडगे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी, कळमनुरी
  • Emailamittshedage@yahoo.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1986

शैक्षणिक अहर्ता

बी. एस्सी . (कृषी)

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

बीड

सेवा प्रवेश दिनांक

29-05-2010

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी, कळमनुरी 03-03-2015 पासून