• नांवश्री.एच.एस. राक्षे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), खंडाळा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-08-1957

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

खंडाळा

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), खंडाळा ---06-2012 पासून