• नांवश्रीमती.उज्वला सोरटे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना परिमंडळ अधिकारी, ई विभाग, पुणे
  • Emailujjawalasorate@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-05-1979

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

आजरा

सेवा प्रवेश दिनांक

31-08-2004

सध्याची पदस्थापना

परिमंडळ अधिकारी, ई विभाग, पुणे  ---05-2012 पासून