• नांवश्रीमती नीता सावंत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, भुदरगड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1977

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

भुदरगड

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, भुदरगड  30-41-2011 पासून