• नांवश्री. प्रशांत पिसाळ
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पन्हाळा
  • Emailpisalprashants@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-04-1976

शैक्षणिक अहर्ता

MSc (Agri)

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

पन्हाळा

सेवा प्रवेश दिनांक

26-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पन्हाळा  30-5-2012 पासून