• नांवश्रीमती.एच.आर. देसाई (माळी)
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे  ---05-2012 पासून