• नांवश्री.एस.बी. डोळस
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), आंबेगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1959

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

आंबेगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), आंबेगाव 01-07-2011 पासून