• नांवश्रीमती.एल.जी. वाजे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), खेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-01-1966

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

खेड

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), खेड ---05-2012 पासून