• नांवश्रीमती.यु.डी. देसाई
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), वेल्हे (आयुक्त कार्यालयात स्थानांतरीत)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

वेल्हे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), वेल्हे (आयुक्त कार्यालयात स्थानांतरीत) ---06-2009 पासून