• नांवश्री.शफिक शेख
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, वेल्हे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-11-1961

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

वेल्हे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, वेल्हे 01-07-2011 पासून