• नांवश्री.संजय कुलकर्णी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, भोर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-05-1961

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

भोर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, भोर  04-07-2011 पासून