• नांवश्रीमती. अर्चना एम. घोलप
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल, उरण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-12-1978

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

उरण

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2011

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, उरण  पासून