• नांवश्री.मंगेश जोशी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त, मनपा, पुणे
  • Emailmhjoshidc@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1974

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

08-11-1998

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त, मनपा, पुणे   पासून