• नांवश्री. राजेंद्र गणपत शेळके
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, तासगाव
  • Emailrgshelke584@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-10-1980

शैक्षणिक अहर्ता

Bsc.Agriculture

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सांगली

तालुका

तासगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

26-03-2009

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, तासगाव 8-6-2012 पासून