• नांवश्री.शंकरराव जाधव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (महसूल), सोलापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-06-1964

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

12-07-1995

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (महसूल), सोलापूर  10-01-2013 पासून