• नांवश्री.एन.डी.टिळेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, निलंगा
  • Emaildeoshree.tilekar16@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

21-05-1981

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

निलंगा

सेवा प्रवेश दिनांक

16-03-2009

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, निलंगा  31-03-2012 पासून