• नांवश्रीमती.अस्मिता बळीराम मोरे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Manager,Land cell State Warehousing corporation
  • Emailasmitabmore@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-05-1977

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

17-11-2000

सध्याची पदस्थापना

Manager,Land cell State Warehousing corporation पासून