• नांवश्री. विवेक प्र. साळुंके
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना
  • Emailvivek.salunke235@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-05-1975

शैक्षणिक अहर्ता

m.a.b ed

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

खटाव

सेवा प्रवेश दिनांक

20-11-2001

सध्याची पदस्थापना

पासून