• नांवश्री.संजय बाबुराव तेली
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, कराड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-08-1969

शैक्षणिक अहर्ता

डिप्लोमा इन सिव्हिल इं., एम.ए.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

कराड

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-1999

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, कराड  06-06-2012 पासून