• नांवश्री.रमेश चव्हाण
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.४, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-08-1971

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1996

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.४, पुणे  28-06-2011 पासून