• नांवश्रीमती.रुपाली आवले
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.३, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-12-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

28-08-2000

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.३, पुणे  02-06-2012 पासून