• नांवश्री.एस.बी. पाटील
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, मावळ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-12-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

मावळ

सेवा प्रवेश दिनांक

23-05-1997

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, मावळ  24-03-2011 पासून