• नांवश्री.संजय द. आसवले
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, भोर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-05-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.बी.जी.सी.

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

भोर

सेवा प्रवेश दिनांक

10-02-2009

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, भोर  10-07-2012 पासून