• नांवश्रीमती मिनल मिरजकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पुणे शहर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1977

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

23-11-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पुणे शहर  4-6-2012 पासून