• नांवश्री.श्यामसुंदर पाटील
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त, मनपा, ठाणे
  • Emailshyamsundarpatil@hotmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-03-1962

शैक्षणिक अहर्ता

28-03-2011

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

05-07-1995

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त, मनपा, ठाणे   10-2012 पासून