• नांवश्री.जे.जे.कारभारी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी नांदेड
  • Emailtahsildarahm@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-11-1976

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नांदेड

सेवा प्रवेश दिनांक

20-11-2002

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी नांदेड  01-03-2013 पासून