• नांवश्री.अनंत दहिफळे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी (अति.निष्का.), पूर्व उपनगरे, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1961

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी (अति.निष्का.), पूर्व उपनगरे, मुंबई  10-2010 पासून