• नांवश्री. अशोक शिनगारे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी, ठाणं
  • Emailashokshingare@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1965

शैक्षणिक अहर्ता

M.Sc.(Agril)

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

02-05-1994

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी, ठाणं  21-11-2014 पासून