• नांवश्री.ए.एम. वझरकर
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (करमणूक शुल्क), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-11-1956

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (करमणूक शुल्क), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक  पासून