• नांवश्री. राजेंद्र विजयराव निंबाळकर
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Dy. Commissioner EGS, Pune
  • Emailnimbalkarr@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-05-1965

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी., एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

25-05-1992

सध्याची पदस्थापना

Dy. Commissioner EGS, Pune पासून