• नांवश्री.ए.ई. रायते
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना मुख्य अधिकारी (झोसुम), म्हाडा, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1963

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

मुख्य अधिकारी (झोसुम), म्हाडा, मुंबई  09-2012 पासून