• नांवश्री.एम.एन.सावंत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना PCNTDA Pune
  • Emailtahsildarlat@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-04-1978

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

21-12-2002

सध्याची पदस्थापना

PCNTDA  Pune १०.०६.२०१३ पासून