• नांवश्री.डी.एम. शिंदे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सहयोगी अधिष्ठाता,सर ज जी समूह रुग्णालय, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-07-1960

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

सहयोगी अधिष्ठाता,सर ज जी समूह रुग्णालय, मुंबई  पासून