• नांवश्री.जीवन गलांडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी, उरण
  • Emailjivangalande@ymail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम एसी कृषि

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

उरण

सेवा प्रवेश दिनांक

11-09-2000

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी, उरण   11-06-2012 पासून